• Zadzwoń

  Zadzwoń
  (12) 656 70 55 (pl. Serkowskiego 10)
  (12) 266 39 03 (ul. Szwedzka 27)

 • Godziny Otwarcia

  Godziny Otwarcia:
  pon. - pt. 8.00 - 20.00
  INFORMACJA*

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PRO-ORTO-DENT Sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest PRO-ORTO-DENT Sp. z o.o. z siedzibą pl. Serkowskiego 10, 30-512 Kraków, reprezentowana przez członków Zarządu Spółki.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/i skontaktować poprzez e-mail: iodo@pro-orto-dent.pl, telefonicznie pod numerem tel. 126564302 wew. 13 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt.1. Z inspektorem ochrony danych może się Pan/i skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych procesów rekrutacji (w przypadku, gdy taka zgoda została udzielona).

4. Podstawa prawna przetwarzania:

a. przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. Art. 22 Kodeksu Pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

b. przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie Pana/i zgody na przetwarzanie Pana/i danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach rekrutacyjnych. Podstawą przetwarzania jest zgoda kandydata, która przejawia się przez działanie, polegające na przesłaniu pracodawcy dokumentów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c. uzasadniony interes administratora w zakresie danych pozyskanych od Pana/i w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pana/i umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pana/i zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest pisemna zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych (w tym dostawcy oprogramowania systemów informatycznych).

6. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, lub usuwane bezpośrednio po jego zakończeniu w przypadku braku zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych do przyszłych procesów rekrutacji.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu zobowiązuje się właściwie chronić Pana/i dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi procedurami.

8. Panu/i przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

10. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 • Bezbolesne znieczulenie

 • Gabinet przyjazny dziecku

 • WIFI

 • RTG

 • Panorama

 • Parking

 • Udogodnienie dla niepełnosprawnych

 • Płatność kartami (Visa, MasterCard)

 • Klimatyzacja

 • Kredytowanie leczenia

 • Kącik zabaw dla dzieci

 • Prasa dla gości